Емилија Паневски

✅️ Емилија Паневски е вработена во ПЗУ од 2010 до денес.
🔸️Има учествувано на предавања за матични лекари од повеќе области.
🔸️Има посетувано обуки за мед. сестри во ПЗУ за користење на ЕЗК, за издавање и заверка на рецептура, боледувања и ортопедски помагала.
🔸️Има посетувано обуки во ПЗУ за скрининзи кај различни групи на пациенти, за постигнување на цели кон ФЗОМ.

Емилија Паневски