Д-р Марија Караѓозова

✅️ Д-р Марија Караѓозова во 2004 год. Завршува медицински факултет на Универзитетот Св.Климент Охридски во Софија.
✅️ Од 2007-2022 год. работи во Клиничка болница Штип, 2015 год. завршува специјализација по педијатрија во Скопје.
✅️ Во 2019 год. завршува супспецијализација по неонатологија Скопје и оттогаш работи во родилиштето при ГАО во Кл.болница Штип.
✅️ Таа е првиот субспецијалист по неонатологија во Клиничка болница Штип.
✅️ Во 2022 год. се стекнува со сертификат за ехосонографија на ЦНС на новородено на Институтот за неонатологија во Белград.
✅️ Ги посетува сите конгреси и семинари во Македонија и надвор од нејзините граници, пстојано се усовршува на професионален план со цел пружење на максимална грижа за новородените.
✅️ Да работиш со бебиња не е доволно само знаењето, потребно е да бидеш човек со позитивна енергија, добар човек, максимално посветен на својата работа.
✅️ Д-р Караѓозова ги поседува сите човечки квалитети.

Д-р Марија Караѓозова